Search

Navigation and service

The Board of GCS

a) Chairman: Prof. Dr.-Ing. Michael M. Resch

High Performance Computing Center Stuttgart (HLRS)
Universität Stuttgart
Nobelstraße 19
D-70569 Stuttgart

Phone: +49 (0) 711 / 6 85-8 72 00
E-Mail: resch@hlrs.de

b) Vice Chairman: Prof. Dr. Heinz-Gerd Hegering

Leibniz-Rechenzentrum der Bayerischen Akademie der Wissenschaften (LRZ)
Boltzmannstraße 1
D-85748 Garching

Phone: +49 (0) 89 / 3 58 31-87 04
E-Mail: hegering@lrz.de

c) Vice Chairman: Forschungszentrum Jülich GmbH, represented by the FZJ Managing Directors

Prof. Dr. Sebastian M. Schmidt
Phone: +49 (0) 24 61 / 61-39 01
E-Mail: s.schmidt@fz-juelich.de

and

Mr. Karsten Beneke
Phone: +49 (0) 24 61 / 61-20 01
E-Mail: s.gruenhoff@fz-juelich.de

Forschungszentrum Jülich GmbH
Wilhelm-Johnen-Straße
D-52425 Jülich

Servicemeu